Sledujte nás

Image Alt

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Časť 1. Osobné údaje a účely ich spracúvania

AUREUS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pavla Kyrmezera 1093/6, 914 41 Nemšová, IČO: 36 348 007, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 16060/R  (ďalej len „AS“) je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov.

 

S ktorými údajmi AS pracuje a prečo

 1. AS spracováva Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, údaje aktivít svojich individuálnych hostí. Z osobitnej kategórie osobných údajov AS nespracúva žiadne údaje, okrem údajov potrebných pri riešení a likvidácií poistných udalostí, teda údajov týkajúcich sa zdravia návštevníkov.
 2. Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre AS nevyhnutné preto, aby bolo možné so hosťami zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory a služieb. Viac informácií nájdete v jednotlivých častiach Informačných povinností (časť 4).
 3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä Identifikačné a Kontaktné údaje.

 

Identifikačné údaje

 • meno,
 • priezvisko,
 • číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti,
 • štátna príslušnosť a dátum narodenia (výlučne pri osobách, ktoré nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky).

Viac v informačných povinnostiach.

 

Kontaktné údaje

 • adresa bydliska,
 • telefónne čísla,
 • e-mailová adresa,
 • kontaktné údaje Vášho konta na sociálnej sieti Facebook, v prípade ak ste na to poskytli súhlas.

Viac v informačných povinnostiach.

 

Údaje týkajúce sa zdravia

 • dátum a čas kedy došlo k udalosti,
 • meno a priezvisko zranenej osoby,
 • stredisko, v ktorom došlo k udalosti.

Viac v informačných povinnostiach.

 

Osobitné kategórie osobných údajov

AS okrem vyššie uvedených osobných údajov o zdraví nespracúva osobitné kategórie osobných údajov, ani špecifické údaje ako napr. rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane alebo v hnutí, náboženskú vieru, svetonázor, členstvo v odborovej organizácii, údaje týkajúce sa zdravia, údaje týkajúce sa pohlavného života, rodné číslo, biometrické údaje, údaje o psychickej identite, údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti, údaje o porušení predpisov trestného práva, priestupkového práva alebo občianskeho práva.

 

Marketing

AS  nespracúva žiadne Vaše osobné údaje za účelom marketingu. V prípade, ak by AS v budúcnosti mal v úmysle spracúvať Vaše osobné údaje za účelom marketingu je v zmysle legislatívy na spracovanie osobných údajov na marketingové účely potrebný súhlas dotknutej osoby (hosťa) a spracúvanie na uvedený účel bude prebiehať len pri tých hosťoch, ktorí dali na spracúvanie svojich osobných údajov na tento účel svoj súhlas. V prípade, že si hosť neželá dostávať informácie o marketingových aktivitách, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Rovnako je hosť oprávnený namietať spracovávaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo využitím profilovania.

 

Newsletter

Naše najnovšie informácie pre Vás sú Vám doručované v prípade, ak ste naše služby už v minulosti využili, vo forme Newslettra. Na takéto zasielanie nepotrebujeme Váš súhlas, právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem.

Viac v informačných povinnostiach.

 

Časť 2. Právne základy spracúvania osobných údajov

AS spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov:

a) Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto právo po riadnej identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať napr. prostredníctvom bocanskechalupky@gmail.com.

b) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

c) Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

d) Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

Časť 3. Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 

 1. Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

 

 1. Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

 1. Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 

 1. Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.

 

 1. Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

 1. Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

Časť 4. Jednotlivé informačné povinnosti

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste hosťom AS. AS vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný AS, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s AS.

 

 1. Kategórie osobných údajov

a) Osobné kontaktné údaje – Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP.

b) Pracovné kontaktné údaje – adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

c) Zmluvné a fakturačné údaje – identifikačné údaje a údaje z identifikačných dokladov, obsah zmluvy uzatvorenej s AS, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, evidenčné číslo motorového vozidla.

d) Platobné informácie – číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb.

e) Údaje o korešpondencii a komunikácii – emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.

f) Údaje z identifikačného dokladu. Občiansky preukaz cestovný pas.

g) Identifikačné údaje a údaje o Vašom cieli a termínoch výletu. V tomto prípade sa jedná o zapísanie a evidenciu Vášho mena, priezviska, telefonického kontaktu, dátumu a času začiatku Vášho výletu napríklad do vysokohorského prostredia a dátume a čase Vášho predpokladaného návratu z výletu.

 

 1. Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

a) Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich hosťoch a ich službách. Právnym základom je zmluva uzatvorená medzi nami a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

b) Poskytovanie ubytovacích služieb. Musíme zabezpečovať evidenciu ubytovaných hostí v zmysle osobitných predpisov (najmä zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky). Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

c) Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti daní a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracúvať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonných povinností.

d) Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracúvať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je plnenie zákonných povinností a oprávnený záujem prevádzkovateľa.

e) Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali Zákon (napr. zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

f) Hostia mladší ako 16 rokov. V prípade ak ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s AS ste nedosiahli vek 16 rokov a chcete AS poskytnúť marketingový súhlas, je potrebné, aby tento úkon bol realizovaný Vaším zákonným zástupcom.

g) Straty a nálezy. V prípade ak zabudnete v našich zariadeniach Vaše veci, radi Vám ich odovzdáme, ak budete požadovať ich vrátenie. Pre tento účel však musíme overiť Vašu identitu a zaznamenať, komu sme tieto zabudnuté veci odovzdali. Právnym základom je oprávnený záujem AS.

h) Newsletter. Vážime si každého hosťa, ktorý využil naše služby, a preto chceme všetkých hostí, ktorí už naše služby v minulosti vyžili odmeniť zvýhodnenými ponukami na mieru pre nich. Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade Newsletter komunikácie je oprávnený záujem AS. V prípade, že si neprajete naďalej byť informovaný o zvýhodnených ponukách, môžete nás kedykoľvek o tejto skutočnosti informovať na emailovej adrese bocanskechalupky@gmail.com a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel bude okamžite ukončené.

i) Kniha výletov.

 

 1. Príjemcovia, ktorý môžu mať prístup k Vašim údajom

AS môže zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

a) Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. Tretie strany sú oprávnené používať Vaše osobné údaje výlučne na účely opísané vyššie a v súlade s našimi pokynmi.

b) K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

c) Ak to vyžaduje Zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

d) Ako prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chránime pred neoprávneným použitím a nevykonávame žiadne operácie, ktorými by sme poskytnuté osobné údaje zverejňovali alebo akokoľvek inak sprístupňovali neoprávneným osobám. Zaväzujeme sa neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem prípadov odôvodnených alebo podmienených legislatívou.

 

 1. Umiestnenie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. AS počas spracúvania osobných údajov nevykonáva spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov.

 

 1. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas, a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Štandardná lehota uchovávania Vašich osobných údajov po poskytnutí služby je 5 (päť) rokov a pri plnení zákonných povinností podľa zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty 10 (desať) rokov. V každom prípade, Vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do uplynutia zákonných lehôt po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

 

 1. Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Právne základy sú uvedené osobitne pri každom účele spracúvania. Vo väčšine prípadov spracovávame Vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe na základe plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať preukázateľným oznámením tejto skutočnosti AS na emailovej adrese bocanskechalupky@gmail.com.

 

Časť 5. Práva dotknutých osôb

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame a že je v našom najlepšom záujme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte veľa práv:

 

 1. Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracúvame, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty, aké máte práva, odkiaľ Vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás). Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame, avšak dodatočné kópie budú spoplatnené.

 

 1. Právo na opravu

Je dôležité, aby sme o Vás mali správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

 

 1. Právo na vymazanie

Ako dotknutá osoba máte právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov), ktoré sú predmetom spracúvania, ak:

 • sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore so Zákonom, alebo
 • odvoláte súhlas (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby), alebo
 • namietate proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu AS a neprevažujú oprávnené dôvody AS na spracovanie osobných údajov, alebo
 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané, alebo pre ktorý sa inak spracúvali, alebo
 • uplynul čas uchovania osobných údajov.

 

 1. Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

 

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

 

 1. Právo na prenos osobných údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

 

 1. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

 

 1. Právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú neoprávnene máte ako dotknutá osoba právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk), ktorý vykonáva dozor nad plnením povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti spracúvania osobných údajov na území Slovenskej republiky alebo na príslušnom dozornom orgáne ochrany osobných údajov v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom máte ako dotknutá osoba bydlisko.

 

 1. Kontaktné údaje AS (prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov)

Akékoľvek Vaše otázky, pripomienky, žiadosti, podnety a dotazy týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, ako aj výkonu Vašich práv ako dotknutých osôb alebo iné podania týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné zasielať AS ako prevádzkovateľovi osobných údajov prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

 

Korešpondenčná adresa:   AUREUS SLOVAKIA, spol. s r.o., Pavla Kyrmezera 1093/6, 914 41 Nemšová, Slovenská republika

Emailová adresa:               bocanskechalupky@gmail.com

Telefónne číslo:                +421 911 958 299

You don't have permission to register