Sledujte nás

Image Alt

Ubytovací poriadok

 1. Ubytovateľom je spoločnosť AUREUS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pavla Kyrmezera 1093/6, 914 41 Nemšová, IČO: 36 348 007, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 16060/R (ďalej len „ubytovateľ“).
 2. V ubytovacom zariadení Bocanské chalúpky (ubytovanie v súkromí) pozostávajúcom z objektu č. 1 s názvom Apartmán č. 1 (malý apartmán) a z objektu č. 2  s názvom Apartmán č. 2 (veľký apartmán) (ďalej len „UZ“) môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené poskytnutie služieb prostredníctvom elektronickej pošty.
 3. Hosť je oprávnený ubytovať sa v UZ najskôr o 14.00 hod. v deň príchodu. Hosť je oprávnený ubytovať sa v UZ skôr ako o 14.00 hod. výlučne na základe predchádzajúcej dohody s ubytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty.
 1. Hosť je povinný opustiť UZ najneskôr do 10.00 hod. v deň odchodu. Hosť je oprávnený opustiť UZ neskôr ako o 10.00 hod. výlučne na základe predchádzajúcej dohody s ubytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty. Ak hosť neopustí UZ v určenom čase, ubytovateľ môže hosťovi účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.
 2. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred, najneskôr pri nástupe na pobyt, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.
 3. Ubytovateľ si uplatňuje voči hosťovi STORNO POPLATOK s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:
  1. 7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % z ceny objednaných služieb;
  2. 8-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z ceny objednaných služieb a
  3. viac ako 15 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatku.

Ubytovateľ si vyhradzuje právo odpustiť hosťovi storno poplatok z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 1. Pri vstupe do objektu UZ a odchode z objektu UZ je hosť povinný zatvárať vstupnú bránu na západku.
 2. Motorové vozidlá sú hostia oprávnení parkovať v objekte UZ výlučne na parkovacích tvárniciach.
 3. Všetci hostia sú povinní zapísať sa do KNIHY UBYTOVANÝCH a uviesť tam všetky požadované informácie.
 4. Po príchode do UZ sú hostia povinní obliecť a po skončení pobytu vyzliecť POSTEĽNÚ BIELIZEŇ. Posteľná bielizeň sa nevymieňa, slúži na celý Váš pobyt.
 5. Ubytovaní hostia sú povinní TRIEDIŤ ODPAD a priebežne vynášať odpad do príslušných zberných kontajnerov, ktoré sa nachádzajú pred UZ na parkovisku, nasledovne:
 • komunálny odpad do čierneho kontajnera,
 • plast, kov a tetrapaky do žltého kontajnera,
 • sklo do zeleného kontajnera,
 • papier do modrého kontajnera.
 1. Hosť nesmie bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, vykonávať zmeny/opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie (elektrického kúrenia, radiátorov, elektrického bojleru na ohrev vody, TV, a pod.). Elektrické kúrenie je diaľkovo ovládané dodávateľom elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. V čase energetickej špičky je v neurčených hodinových intervaloch elektrické kúrenie automaticky vypínané dodávateľom elektriny SSE, tzv. „VÝSEČ“, ktorá môže nastať aj viackrát za 24 hodín, a ktorá sa bez ďalšieho sama vypne a elektrické kúrenie spolu s bojlerom sa zapnú. V čase výseče odporúčame otvárať okná len na nevyhnutný čas vetrania. Ak je okno dlhšie otvorené počas výseče, časový spínač vypne elektrické kúrenie aj bojler. V UZ nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 2. TELEVÍZIA – prosíme nikdy nevypínajte televíziu zo zásuvky. Vypnutím TV zo zásuvky sa rozladí satelit v obidvoch apartmánoch, a následne Vám TV nebude vôbec fungovať.
 3. Vo všetkých priestoroch UZ platí prísny ZÁKAZ FAJČENIA a manipulácie s otvoreným ohňom. Ubytovateľ je oprávnený účtovať sumu 100,- EUR za porušenie tohto zákazu. Fajčenie je povolené iba v exteriéri UZ s dodržaním maximálnej opatrnosti, pričom sú hostia povinní ohorky z cigariet hádzať do popolníkov na to určených.
 4. V UZ je na viditeľnom mieste uložený HASIACI PRÍSTROJ. Za bezdôvodné použitie, poškodenie hasiaceho prístroja, je ubytovateľ oprávnený účtovať hosťovi sumu 100,- EUR.
 5. V exteriéri UZ je povolené rozkladať oheň výlučne v krbe. KRB je možné používať na grilovanie a opekanie. Pokiaľ nie je oheň pod dozorom, musia ho hostia uhasiť. Krb a všetko príslušenstvo je hosť povinný po každom použití očistiť a nepoškodené vrátiť do apartmánu.

Košík dreva Vám ubytovateľ môže poskytnúť za poplatok 10,- EUR. Dajte nám prosím vedieť.

 1. LYŽIAREŇ je spoločná pre obidva apartmány. Slúži na odkladanie bicyklov, sánok, bobov, lyží, bežiek, snowboardov, lyžiarok a pod. Hosť je povinný pred odložením vecí do lyžiarne tieto očistiť od snehu a ľadu. Mokrú obuv a lyžiarky možno sušiť na elektrickom sušiaku. Hosť je povinný po skončení užívania elektrického sušiaku tento vypnúť zo zásuvky.
 2. V letných mesiacoch môžu hostia používať na vnútorné a vonkajšie použitie okrúhle stolíky a stoličky, ktoré sú uložené v lyžiarni.
 3. Hostia sú povinní dodržiavať NOČNÝ KĽUD v čase od 22.00 do 06.00 hod.
 4. Malé plemená PSÍKOV a iné ZVIERATÁ môžu byť ubytované po dohode s ubytovateľom. Cena za umiestnenie zvierat sa účtuje na základe dohodnutej ceny s ubytovateľom. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
 • majiteľ alebo sprevádzajúca osoba zvieraťa je povinná vyčistiť výkaly po svojom domácom miláčikovi v UZ a v objekte UZ,
 • nie je dovolené, aby zvieratá boli v UZ a objekte UZ, ponechané bez dozoru hosťa (majiteľa alebo sprevádzajúcej osoby),
 • zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa,
 • na kŕmenie psíkov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom,
 • zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku UZ nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa.

 21. V UZ platí zákaz manipulácie s nábytkom a posteľami. Vstupovať do UZ v lyžiarskej obuvi je zakázané.

 1. Hostia sú povinní počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám a nebezpečenstvu vzniku škôd na UZ, jeho vybavení, majetku patriacom ubytovateľovi, na prírode a životnom prostredí, ktoré je v okolí UZ, a predchádzať vzniku požiaru.
 2. Hostia zodpovedajú za všetky škody spôsobené na majetku v UZ a v objekte UZ spôsobené úmyselne alebo nedbanlivosťou hosťom alebo treťou osobou, ktorej hosť umožnil vstup do UZ, podľa platných právnych predpisov. Ubytovateľ má právo na náhradu škody od hosťa podľa platných právnych predpisov v plnej výške.
 3. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané ponechať deti bez dozoru dospelých v UZ a v objekte UZ. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v UZ alebo zákonný zástupca dieťaťa.
 4. V prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo inej nepredvídanej okolnosti, ubytovateľ nezodpovedá za škody na zdraví hosťa. Ubytovateľ nezabezpečuje pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.
 5. Prípadné vzniknuté škody v UZ a objekte UZ sú hostia povinní hlásiť bez zbytočného odkladu na tel. č. +421 904 262 829.
 6. V deň odchodu sú hostia povinní vrátiť interiér aj exteriér UZ (aj kuchynskú linku, krb) do pôvodného stavu (upratať), umyť a uložiť riad. V cene pobytu máte zahrnuté bežné upratovanie, ktoré však nezahŕňa čistenie matracov, maľovanie počmáraných alebo inak znečistených stien a odstraňovanie ďalšieho nadmerného znečistenia UZ. Za nadmerné znečistenie UZ je ubytovateľ oprávnený účtovať hosťovi sumu 100,- EUR.
 7. Ubytovateľ si vyhradzuje právo vstúpiť do UZ v nevyhnutných prípadoch, v prípadoch podozrenia vzniku škody na UZ a v prípadoch nebezpečenstva z porušovania ubytovacieho poriadku. Hostia sú povinní vstup do UZ ubytovateľovi umožniť a strpieť.
 8. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že hosť hrubo poruší dobré mravy alebo ustanovenie ubytovacieho poriadku, ubytovateľ podľa § 759 ods. 2 Občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, bez nároku hosťa na vrátenie ubytovacieho poplatku.
 9. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti a služieb prijíma ubytovateľ na svojej emailovej adrese: bocanskechalupky@gmail.com

Prajeme Vám príjemný pobyt a tešíme sa na Vašu návštevu!

U nás ste vždy srdečne vítaní!

You don't have permission to register